Trage verwerkingssnelheid

Kinderen die vastlopen op school krijgen vaak een intelligentietest te maken. Soms komt daar uit dat een kind een trage verwerkingssnelheid heeft.

Met een trage verwerkingssnelheid bedoelt met dan dat een kind meer tijd nodig heeft om informatie waar te nemen, te verwerken en om er op te reageren.

Ze doen langer over een opdracht dan gemiddeld en krijgen deze vaak niet af binnen de gestelde tijd. Daarnaast hebben ze vaak een probleem met de executieve functies (niet tot uitvoering komen).

Maar wat speelt hier nou?

Deze kinderen kunnen bij een vraagstuk meerdere oplossingen bedenken, maar welke antwoord wil de leerkracht hebben? Want als ik voor die ene kies, dan kies ik niet voor de andere oplossing. Wat volgt is een keuzeprobleem.

Doordat de leerling in een overweging zit gebeurt er schijnbaar niets en komt het altijd tijd tekort.

Maar ze hebben geen last van hun onvermogen maar juist last van hun vermogen. Ze kunnen teveel! Ze hebben geen trage verwerkingssnelheid, maar juist een snelle verwerkingssnelheid. Het is de overweging die zorgt voor de vertraging.

Lees verder over de Kernvisie methode.

Meer informatie over de kenmerken van andere leerproblemen?
Lees alles over de kenmerken van ADD, het herkennen en omgaan met dyslexie, de problematiek en kenmerken van dyscalculie of de symptomen en het omgaan met concentratieproblemen.

Disharmonisch profiel

Kinderen die vastlopen op school krijgen nogal eens een intelligentietest te maken. In veel gevallen komt er dan uit dat er een serieus verschil is in de verbale en performale intelligentie. Dit noemt men een disharmonisch profiel of een grote verbaal/performaal kloof.

Een kind kan wat betreft gedag heel intelligent overkomen terwijl het met taal juist achterloopt of andersom. Kinderen die verbaal sterk zijn worden nogal eens overschat, terwijl kinderen die non-verbaal sterk zijn juist vaak worden onderschat.

Wanneer dit naar boven komt schrikt school, want het laat zien dat het leerproces moeilijker zal verlopen. Maar een disharmonisch profiel zegt eigenlijk alleen dat de leerling een andere leerstijl heeft.

Een leerstijl die niet voldoende past bij de wijze waarop school de informatie aanreikt, maar wél past bij de manier waarop Kernvisie methode met informatie omgaat.

Geen leerstoornis, maar een andere manier van leren.

Dit betekent dat kinderen met een disharmonisch profiel de informatie op een andere manier aangereikt moeten krijgen. Vaak gebeurt dat niet, want school volgt natuurlijk de methodieken die bij een groot deel van de kinderen wel passen. Dus moeten wij deze kinderen leren om de informatie zelf op een andere manier te verwerken. De Kernvisie methode kan daarbij helpen.

Lees verder over de Kernvisie methode.

Meer informatie over de kenmerken van andere leerproblemen?
Lees alles over de kenmerken van ADD en ADHD, het herkennen en omgaan met dyslexie, de problematiek en kenmerken van dyscalculie of de symptomen en het omgaan met concentratieproblemen.

Leerproblemen

Op school probeert men door middel van herhaling kinderen te laten automatiseren. Het idee daarachter is, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen terechtkomt. Maar bij veel kinderen met leerproblemen wordt dit automatiseringsproces door gedachtestromen en associaties verstoord.

Deze groep kinderen groeit. Kinderen die behoorlijk slim zijn, maar waarbij het er op school toch niet uitkomt, waarvan de resultaten op het rapport achterblijven en de leerkracht aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan.

Wat deze kinderen gemeen hebben, is dat zij een voorkeur hebben om met hun rechterhersenhelft te denken: ze zijn visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) ingesteld. Juist deze kinderen denken meer in beelden dan in woorden. Ze associëren heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen en worden hierdoor nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ betiteld.

Hoe komt dit nou?

Globaal gezien hebben we twee hersenhelften: een linker- en een rechterhersenhelft. De logica vindt plaats in de linkerhersenhelft (denk aan letters, woorden, cijfers, volgordes en analyses). Alle zaken die we nodig hebben om praktisch te kunnen functioneren vinden we terug in de rechterhersenhelft (denk aan emotie, verbeelding, ruimtelijk inzicht, overzicht, muziek & ritme, kleurherkenning, etc.).

Linksgeoriënteerde leerstijl

Kinderen (en volwassenen) met een linksgeoriënteerde leerstijl leren stapje voor stapje en werken zo naar een oplossing toe.
Linksgeoriënteerde leerstijl

Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Kinderen (en volwassenen) met een rechtsgeoriënteerde leerstijl gaan direct een poging doen om tot een oplossing te komen, daarna kijken ze nog wel even of het goed is uitgevoerd.
Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Hoe ontstaat een leerprobleem

Een voorbeeld. Op school willen we kinderen door middel van een spellingsregel laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden én op deze wijze een woordbeeld laten creëren. Dit is een linksgeoriënteerde manier van werken. Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl haken halverwege af bij deze uitleg. Zij willen direct naar de oplossing: het woordbeeld.

Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl worden dus gehinderd door de linksgeoriënteerde manier van werken zoals dat op het overgrote deel van onze scholen wordt aangeboden.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Leerproblemen leiden dikwijls tot sociaal-emotionele problemen. Deze kinderen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘zie je wel, ik ben dom’ of ‘ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld. Ze kunnen last hebben van concentratieproblemen en geen rust kunnen vinden. Ook faalangst, slecht slapen, bedplassen, bang in het donker en niet naar school willen of durven kunnen veroorzaakt worden door leerproblemen. Gedragsproblemen kunnen zich uiten in druk en/of opstandig of juist teruggetrokken gedrag en veel kinderen krijgen daardoor het etiket add of adhd.

Kernvisiecoaches zijn gespecialiseerd in het kijken achter sociaal-emotionele problemen. Worden deze veroorzaakt door het niet mee kunnen komen op school, dan zetten zij de Kernvisie methode in om leerproblemen aan te pakken. Als een kind ontdekt dat het wel kan leren, gaan zij succeservaringen beleven, wat een positief effect heeft op het welbevinden van het kind. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan zaken als faalangst of belemmerende overtuigingen. Deze combinatie resulteert in een krachtig en kortdurend coachingtraject.

Nieuwsgierig hoe wij dat aanpakken?

Kindercoach

De Kernvisiecoach is een kindercoach. Een coach die kinderen in staat stelt om talenten, die al aanwezig zijn, zo naar boven te halen, dat het kind ze in kan zetten. Hierdoor gaan kinderen dingen presteren, waarvan ze eerder dachten dat ze het niet konden.

De Kernvisiecoach helpt kinderen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, zoals belemmerende overtuigingen, concentratieproblemen, negatief zelfbeeld en faalangst, naar een andere leerstrategie. Een leerstrategie die wel bij hun past.

Door kinderen te helpen bij het leren – middels de Kernvisie methode – stelt een kindercoach kinderen in staat om hun sociaal-emotionele problemen op te lossen. Eigenlijk op een heel eenvoudige manier door aan te sluiten bij de talenten van het kind. Want wanneer je dingen doet die bij je passen, dan is het eenvoudig om dat te doen!

Een goede kindercoach is:
 • Inlevend
 • Creatief
 • Zorgzaam
 • Regisseur
 • Kiest voor aanpak
 • Leidt naar oplossingen

De Kernvisiecoach helpt, als kindercoach, kinderen bij didactische uitdagingen naar oplossingen voor spelling, lezen, rekenen, topografie, leren, klokkijken. Daarnaast heeft de Kernvisiecoach ook tools bij zich om kinderen op sociaal-emotioneel gebied sterker te maken. Een complete aanpak, die alleen wordt ingezet op gebieden waar het nodig is.

Opleiding kindercoach

Niet iedereen mag zich zomaar Kernvisiecoach noemen. Hier gaat een opleiding aan vooraf. Daarnaast houden Kernvisiecoaches hun kennis en vaardigheden op peil door middel van training en intervisie.

Naast de algemene kindercoach die zich specialiseert tot Kernvisiecoach, zien we ook een trend dat steeds meer leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders zich laten bijscholen tot Kernvisiecoach.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is eigenlijk net zo lastig als minderbegaafdheid. Hoewel hoogbegaafdheid vriendelijker klinkt, kan dit een behoorlijke last voor kinderen zijn.

Kenmerken hoogbegaafdheid

 • Presteert op school redelijk tot slecht
 • Maakt huiswerk niet af of maakt het slecht
 • Vaak ontevreden over eigen prestatie
 • Heeft een hekel aan inprenten (‘Ik weet het zo wel’)
 • Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken
 • Heeft minderwaardigheidsgevoelens
 • Kan wantrouwend of onverschillig zijn
 • Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten
 • Heeft vaak het gevoel dat niemand hem mag
 • Is minder populair bij leeftijdgenootjes. Het zoekt vriendjes onder gelijkgestemden
 • Doelen worden door het kind te hoog gekozen (zodat falen hieraan geweten kan worden) of te laag gekozen (zodat mislukken voorkomen wordt)
 • Is snel afgeleid en impulsief
 • Staat afwijzend of onverschillig tegenover de school
 • Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn
 • Voelt zich hulpeloos, neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden (wijt mislukken aan anderen of aan de situatie)
 • Verzet zich tegen autoriteit

Hoogbegaafde kinderen hebben de neiging om bij alles hun verstand te gebruiken. Dus overal over na te denken. Hierdoor wordt er door hoogbegaafde leerlingen niet voldoende geautomatiseerd.

Op korte termijn redden zij zich daar wel mee, maar naarmate de vraagstukken ingewikkelder worden, moeten zij meer na gaan denken over de strategie van de aanpak. Moet je dan ook nog die sommetjes in je hoofd uitrekenen, dan wordt dat teveel.

Als je bedenkt dat wij 95% van alles wat wij doen volledig automatisch doen, zonder er over na te denken, dan is het niet handig om bij alles na te moeten denken.

Een hoogbegaafd kind heeft vaak een voorkeur om meer gevoelsmatig te denken. Fouten maken vinden ze lastig, want erkennen dat je iets niet (goed) kan doet pijn.

Omdat ze uitstekend kunnen redeneren waarom ze iets wel of niet willen doen, ligt het voor de hand om iets wat moeite kost af te doen als saai. Dat ze zichzelf daar op de lange termijn geen plezier mee doen is van latere zorg.

Faalangst

“Faalangst is een omstandigheid waarin een kind stopt met het ondernemen van een actie omdat het bang is om fouten te maken.”

Naarmate iemand meer gevoelsmatig is ingesteld neemt de kans op faalangst toe. Dit komt omdat bij hen de correctie op het falen en daarmee het gevoel om iets fout te doen extra hard binnenkomt. Een strategie om fouten maken te voorkomen, is niets doen.

Kenmerken faalangst

• Meer zweetproductie dan normaal
• Klamme handen
• Trillen van opwinding
• Misselijk
• Hoofdpijn
• Rode wangen
• Oppervlakkige adem, hyperventilatie
• Het hart klopt sneller dan normaal
• Bewegelijker dan anders
• Droge mond
• Verstoorde nachtrust door de nare gedachten
• Verminderde eetlust

Aanpak bij faalangst

Met de Kernvisie methode zetten we bewust niet direct in op de faalangst zelf, dat zou symptoom bestrijding zijn. Wij helpen het kind om de reden van de faalangst weg te nemen. De reden van de faalangst is het niet goed beheersen van de basistechnieken. Als deze niet goed zijn geautomatiseerd, moet er steeds weer nagedacht worden hoe het goed te doen.

Als er een woord gevraagd wordt en je ziet dat woordbeeld direct voor je, dan hoef je niet te twijfelen en schrijf je het gewoon op. Wanneer je 7 × 8 = wordt gevraagd en je hoofd zegt 56, dan hoef je niet te twijfelen en schrijf je het gewoon op. Maar zijn deze basistechnieken niet goed geautomatiseerd, dan slaat de twijfel toe. Dan gaat de angst dat je geen antwoorden kan formuleren, je leven beheersen en kom je in een negatieve spiraal terecht.

Door het kind te begeleiden bij het zich eigen maken van de basistechnieken, laat een Kernvisiecoach kinderen ontdekken dat ze het wél kunnen. Door deze ontdekking, krijgt een kind weer meer zelfvertrouwen en gaan steeds meer dingen lukken. De negatieve spiraal waar het kind in beland was, wordt daarmee omgedraaid.

Lees verder over de Kernvisie methode.

Beelddenken kenmerken - Hoe herken je een beelddenker?

Wij zijn geen liefhebber van het woord beelddenken. Het woord beelddenken suggereert namelijk dat iemand uitsluitend in beelden zou denken. Dat is niet waar. De groep mensen waarover we spreken heeft een voorkeur om meer visueel (in beelden) én kinesthetisch (gevoelsmatig) te denken. Dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien, maar is wel de grote vertroebelaar.

Men kan een voorkeur hebben om eerst visueel en daarna gevoelsmatig te denken, maar men kan ook een voorkeur hebben om eerst gevoelsmatig en daarna visueel te denken. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Een voorkeur om meer de rechter- dan de linkerhersenhelft te gebruiken.

Zo zijn er dus beelddenkers, die een fantastisch gevoel voor oriëntatie hebben en beelddenkers die juist helemaal geen oriëntatiegevoel hebben. De beelddenker die bij voorkeur visueel denkt heeft een goed oriëntatiegevoel en diegene die een voorkeur heeft om meer gevoelsmatig te denken heeft dat juist niet. Maar beiden vallen wel onder de noemer beelddenkers en dat kan leiden tot verwarring.

Beelddenken kenmerken

Kenmerken van beelddenken:

 • Houdt van ingewikkelde ideeën en opdrachten en voert ze goed uit maar faalt vaak bij eenvoudige zaken.
 • Kan slecht tegen harde onverwachte geluiden.
 • Heeft zwakke aandacht om te luisteren, lijkt vaak niet te luisteren.
 • Heeft moeite met het afmaken van opdrachten en/of schoolwerk.
 • Heeft vaak een zwak handschrift of moeite om tussen de lijnen te schrijven, neemt de pen heel hard vast en drukt heel hard op de pen bij het schrijven.
 • Houdt van Lego, puzzels, computerspelletjes, televisie en het maken van dingen.
 • Computer en televisie zijn favoriet.
 • Houdt van kunst en/of muziek.
 • Heeft een zwak besef van tijd.
 • Is extreem gevoelig voor kritiek en is emotioneel zeer gevoelig.
 • Heeft moeite met spellen en klokkijken.
 • Vindt het heel moeilijk om ordelijk te zijn.

De Kernvisie methode past heel goed bij deze groep kinderen. Juist omdat wij aansluiten bij de denk- en leerstijl van het kind, is het in staat om informatie wel op te nemen en te automatiseren. En die automatisering is noodzakelijk voor het verdere leren en functioneren.

Beelddenken in de praktijk, de Kernvisie methode helpt je verder!
Maak kennis met de Kernvisie methode via onze coaches!

Dyscalculie

“Dyscalculie is het onvermogen om te kunnen rekenen. Het gaat om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Er bestaat geen eenduidigheid in de manier waarop dyscalculie zich laat zien.”

De Kernvisie methode en dyscalculie

De Kernvisie methode heeft een andere kijk op het begrip dyscalculie. De reden waarom sommige kinderen meer last hebben met rekenen dan anderen, heeft te maken met het feit dat zij een voorkeur hebben om meer met hun gevoel te denken. En bij de logica van het rekenen, kan je gevoel aardig in de weg zitten.

Bij taal is er nog sprake van een visueel element (bijvoorbeeld het woordbeeld ‘stoel’) en een gevoelselement (dat ding waar je op kan zitten). Het betekent iets. Deze twee componenten worden aan elkaar gekoppeld en zo kunnen we het vastleggen en weer oproepen.

Een som heeft wel een visueel element, bijvoorbeeld 7 + 8 = 15, maar het gevoelselement ontbreekt volledig. Een meer gevoelsmatig ingesteld kind mist dus het anker om sommen op te slaan en daarmee te automatiseren.

Sommige kinderen redden het nog aardig op de basisschool. Op hun intelligentie doen zij allerlei trucjes in hun hoofd. Zo komen ze wel tot oplossingen, maar ze automatiseren niet. Het gevolg is, dat als ze in het voortgezet onderwijs te maken krijgen met complexere vraagstukken, ze zich meer bezig moeten houden met de strategie van de aanpak. Met dan ook nog al die trucjes in het hoofd wordt het te veel en haken ze af. Naast basisschoolleerlingen zijn het met name kinderen uit de tweede klas van de middelbare school die hierop vastlopen, maar ook zij kunnen uitstekend geholpen worden en goede resultaten bereiken.

De aanpak

De Kernvisie methode heeft een eigen coachingtraject ontwikkeld, waar bij het aanleren ook het gevoelselement wordt meegenomen. Herkent u uw kind in het volgende?

Kenmerken dyscalculie:

 • Problemen met cijferreeksen (tellen)
 • Het moeilijk zien van cijfermatige verbanden
 • Moeite met inschatten en hoofdrekenen
 • Moeite met inhoudsmaten
 • Moeite met klokkijken
 • Afkeer voor rekenen
 • Afkeer voor strategiespelletjes

Gecertificeerde Kernvisiecoaches vertellen je graag alles over onze werkwijze en kunnen samen met jouw kind ontstane rekenproblemen aanpakken.

Concentratieproblemen

Veel kinderen hebben te maken met concentratieproblemen. Wellicht moeten we dat even nuanceren, want wanneer je een hele dag dingen moet doen, die je eigenlijk niet boeiend vindt, dan is het logisch dat je daar je aandacht bij verliest. Dat neemt niet weg dat we kinderen (op school maar ook in een andere omgeving) toch moeten vragen bepaalde taken uit te voeren, of ze het nou leuk vinden of niet.

Kinderen met een voorkeur om meer visueel en gevoelsmatig te denken passen minder goed bij de wijze waarop school informatie aanbiedt. Ook dat zorgt ervoor dat het voor hen minder boeiend is, waardoor hun aandacht verslapt. Zet je ze in de klas met hun computerspelletjes, dan heb je geen kind aan ze. Ze kunnen zich dus wel concentreren.

Kenmerken van concentratieproblemen

 • Moeite met het afmaken van dingen
 • Snel afgeleid zijn
 • Geen overzicht hebben over hoofd- en bijzaken
 • Slecht kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • Slechts kort kunnen lezen
 • Overgaan van de ene op de andere activiteit
 • Chaotisch zijn
 • Alleen concentratie op kunnen brengen als het onderwerp erg interessant is
 • Moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • Moeite met het invullen van formulieren
 • Moeite met instructies begrijpen én onthouden
 • Vergeetachtig zijn
 • Vaak dingen kwijt zijn

Concentratieproblemen? We dagen jullie uit!

Er ligt in het onderwijs een grote uitdaging om het leren voor juist deze groep kinderen interessanter te maken. Vaak wordt er wel uitgelegd bij een opdracht wat er gedaan moet worden, maar niet waaróm. Waarom moeten we tafels leren? Waarom moeten we inhoudsmaten leren? Waarom moeten we weten wat een persoonsvorm is? Geef kinderen een goede reden om mee te gaan doen!

De Kernvisie methode zorgt ervoor dat kinderen opdrachten snappen, maar vooral ook begrijpen waaróm ze deze uitvoeren. Hierdoor gaat de focus omhoog. Daarnaast werken we met verschillende oefeningen die een positief effect hebben op het concentratievermogen.

We zien op school, dat men – om een onderwerp te verhelderen – extra informatie aanbiedt ter illustratie. Dit is vaak teveel informatie, waardoor de aandacht bij deze kinderen juist verslapt. De kinderen waar het hier om gaat willen direct van het probleem naar de oplossing en dwalen af als er tien tussenstappen genomen moeten worden.

Zodra we deze kinderen kennis laten maken met de Kernvisie methode, ontdekken ze dat ze met deze methodiek wel kunnen lezen, spellen en schrijven. Wanneer dingen beter lukken, wordt het ook leuk en als gevolg daarvan gaat automatisch de concentratie omhoog. Dus geen ingewikkelde methodes, maar de Kernvisie methode stimuleert het natuurlijke proces.

De gecertificeerde Kernvisiecoach is uitgerust met de juiste kennis en ervaring om kinderen met concentratieproblemen goed te helpen.

Dyslexie

Volgens de wetenschap binnen het onderwijs is dyslexie een leerstoornis. Er gaat iets mis in het hoofd, waardoor het lezen, spelling en het schrijven bemoeilijkt wordt.

Ons inziens gaat er helemaal niets mis, maar hebben mensen met dyslexie een ander leerstijl. Zij leren op een andere manier. Een manier, die niet helemaal past bij de wijze waarop school de informatie aanreikt. Hierdoor moeten kinderen in hun hoofd steeds een klein omweggetje maken om iets te begrijpen. In dat omweggetje kunnen natuurlijk ook fouten gemaakt worden.

Het onderwijs reikt de informatie volgens een gekozen methodiek aan en daarmee redt 75% van de kinderen het. Maar die andere 25% zit wel in de knel. Het onderwijs redeneert: bij 75% van de kinderen gaat het goed, dus doen wij het goed. Maar jouw kind zal maar net tot die andere 25% horen! Dit denken moet veranderen, want het is niet zo dat die andere 25% het niet kan, zij hebben een andere leerstijl. Dus zij moeten de informatie op een andere manier in hun geheugen krijgen.

De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere wijze te automatiseren en zij blijken dat prima te kunnen. Ze kunnen het wel, het moet er alleen op een andere manier in. En dat is pas écht passend onderwijs.

Een andere kijk op dyslexie

De Kernvisie methode is ontwikkeld en verfijnd tijdens het coachen van inmiddels zo’n 1000+ kinderen. Ruim 10.000 uren van observatie en werken met kinderen hebben geleid tot nieuwe inzichten, die behoorlijk anders zijn dan de reguliere opvattingen.

Op 15 maart 2015 publiceerde prof. Dr. Maximillian Riesenhuber, neurowetenschapper bij het Georgetown Medical Center in Washington, D.C., de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek. De conclusie was, dat wij helemaal niet automatiseren op basis van spellingsregels en klank/tekenkoppeling, maar dat neuronen in een klein deel van ons brein de woordbeelden herkennen en daarmee automatiseren. Hiermee zijn de uitgangspunten van de Kernvisie methode wetenschappelijk bevestigd.

Dagelijks helpen, zo’n 200 Kernvisiecoaches, kinderen om op een andere manier te leren. Ingewikkeld? Nee hoor, want wij sluiten precies aan op de leerstijl van het kind.

Nieuwsgierig hoe wij dat aanpakken?