Wat kan Kernvisie methode voor mijn school betekenen?

Wanneer kinderen leerproblemen ervaren en dit ook nog lijkt te worden bevestigd door een intelligentieonderzoek, dan krijgen deze kinderen een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Het te verwachten uitstroomniveau wordt bepaald zodat – goed bedoeld en met de beste intenties – de leerling op een lager niveau uitstroomt. Echter, het probleem wordt zo doorgeschoven naar het voortgezet onderwijs.

In onze visie moet dit het allerlaatste middel zijn wat ingezet moet worden.

Door deze kinderen de Kernvisie methode aan te bieden leren zij de basiskennis te automatiseren waardoor hun kennisfundament goed komt te staan en zij in staat zijn om daar weer nieuwe kennis op te bouwen.

De Kernvisie methode is een relatief eenvoudige manier van werken, die het normale lesritme niet verstoort.

Kinderen met leerproblemen, die nu ook al extra aandacht krijgen, kunnen in deze tijd worden voorzien van de Kernvisie methode en kunnen daarna gewoon in de klas verder functioneren.

Bij kinderen, waarvan men vermoedt dat leerproblemen gaan ontstaan, kan de Kernvisie methode preventief worden ingezet, om zo een achterstand te voorkomen.

Begeleiding individuele leerlingen

Kernvisie methode beschikt over een netwerk van 200 Kernvisiecoaches die ingezet kunnen worden om leerlingen die grote achterstand hebben opgelopen individueel te helpen. Zij werken volgens een vooraf opgesteld plan, zodat de doelen ook worden bereikt. Ieder coachingstraject wordt door het hoofdkantoor gemonitord en indien nodig bijgestuurd.

Ons kwaliteitssysteem ISO 9001 gecertificeerd.

Kennismaken met de Kernvisie methode

Laat het onderwijsteam kennismaken met de Kernvisie methode tijdens deze lezing van 1,5 uur. Wim Bouman neemt het team mee terug naar de basis waar het fundament voor de leerling maar ook voor de leerkracht wordt gelegd. Hoe maken we het leren makkelijker voor de leerling en het lesgeven makkelijker voor de leerkracht?

Inspiratiesessies

Kernvisie methode organiseert prikkelende inspiratiesessies voor basisscholen en voortgezet onderwijs waar Kernvisiecoaches werkzaam zijn. Er is aandacht voor de basismethodiek om het team bij te praten en men kan kiezen uit verschillende thema’s die uitgediept worden waarbij de focus ligt op het waaróm we binnen de Kernvisie methode doen wat we doen.

Thema’s
  • Lezen en strategieën begrijpend lezen – Waarom? Daarom!
  • Getalnotatie en cijferen rekenen – Waarom? Daarom!
  • Etiketten en intelligentietesten
  • Wijzen we naar het kind of naar de groep?
  • Coachend lesgeven

Training onderwijsprofessionals

Leerkrachten trainen in de techniek van de Kernvisie methode. Op deze manier krijgen zij een tool in handen om die leerlingen die vast lijken te lopen alsnog goed te kunnen helpen. Dat betekent dat als een leerling de methodische uitleg niet goed oppakt de leerkracht niet de gebruikelijke verlengde instructie inzet maar het op de Kernvisie methode manier uitlegt. Meestal zien wij dat juist voor deze leerling dit de goede aanpak is.

Kernvisie methode gaat uit van de bestaande methodes op school. Het team leert – methodeonafhankelijk – hoe ze het reguliere lesmateriaal aan kunnen bieden op basis van de leerstijl (manier van denken en doen)van de kinderen in de klas.

Deze opleiding van twee dagen kan individueel gevolgd worden maar ook als in-company training worden uitgevoerd.

Opleiding tot Kernvisiecoach (coach in huis)

Leerlingen die al langer leerproblemen ervaren hebben vaak sociaal-emotionele problemen ontwikkeld. Problemen als faalangst, negatief zelfbeeld, belemmerende overtuigingen, concentratieproblemen, met buikpijn naar school of erger.

Het is mogelijk om ambulant begeleiders uit te rusten met de kennis van de Kernvisie methode. Zij volgen dan de vierdaagse opleiding tot Kernvisiecoach. Hierin zit de didactische module en een sociaal-emotionele module.

Men leert om korte interventies te plaatsen, zodat de blokkade wordt opgeheven. De didactische inzet stelt hen in staat om de leerling weer vlot te trekken. Dus symptomen oplossen én zorgen dat de problemen niet terugkeren.

Deze opleiding van twee tweedaagse modules kan individueel gevolgd worden en als in-company training worden uitgevoerd.

Wij helpen je graag verder!

Hoe nu verder? Of het nu gaat om het af en toe begeleiden van een individuele leerling of het bijscholen van het hele team. We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op voor een advies.

Lees hier het verhaal van Josine, leerkracht groep 7 in Veenendaal

“Via de intern begeleider van onze school ben ik in contact gekomen met de Kernvisie methode. Zij was er door haar eigen dochter zeer enthousiast over. Ook in mijn groep waren en zijn er namelijk kinderen die ik zo graag wil bereiken en waarbij ik telkens dacht ‘het moet er toch in zitten’, maar waarbij alles wat ik en mijn collega’s voor mij geprobeerd hadden, niet of nauwelijks had gewerkt. De Kernvisie methode, het proberen waard dus.

Onze directeur herkende het verhaal direct, vanuit eigen ervaringen. Zij gaf aan zelf als kind met deze spellingshulpvragen te hebben gezeten. De toen gebruikte methodiek had haar niet geholpen. Integendeel. Zij had zichzelf de regels aangeleerd op een Kernvisie-achtige manier. Niet wetend dat dit een methodiek was :).

Vanuit school mocht ik de Kernvisie methode opleiding gaan volgen. Tijdens de opleiding bleek dat ik zelf juist niet op deze manier leer. Ik leer blijkbaar vanuit mijn hoofd, digitaal en auditief. Kon ik wel werken met deze methode in de groep? Kon ik deze methode wel overbrengen aan de kinderen die visueel en gevoelsmatig denken? Alleen al wetend dat er verschillende leerstijlen waren, was voor mij een eye-opener.

Na de twee dagen training, ging ik gelijk in mijn groep aan de slag. De praktijk, de beste leerschool. Daarnaast heb ik enkele ouders geattendeerd op individuele sessies bij een Kernvisiecoach, aangezien er in mijn groep 7 bij enkele leerlingen zoveel hiaten waren ontstaan dat ik die nooit in mijn eentje op ging lossen.

Wat bleek? Ongelofelijk, bijna niet waar. Juist die leerlingen die altijd onvoldoendes voor spelling haalden, keken mij nu aan en zeiden ‘Had je dat niet eerder zo kunnen uitleggen?’ Vervolgens ben ik een half jaar met deze groep kinderen uit mijn groep in de intensieve instructie de Kernvisie methode gaan toepassen.

In de groepsbespreking aan het eind van het schooljaar bleek vervolgens dat mijn groepsgemiddelde met betrekking tot spelling van een onvoldoende naar een ruim voldoende was gegaan, dat de intensieve groep verkleind was en dat alle leerlingen die ik geholpen had gegroeid waren. Eerlijk is eerlijk sommige scores waren nog wel laag, maar de groei was aangetoond. Vooral in het zelfvertrouwen van de kinderen.

Maar wat nu? Het schooljaar was voorbij. De kinderen gingen naar mijn collega. Zij had de opleiding tot Kernvisiecoach niet gevolgd. Ik heb mijn kennis zo goed en zo kwaad als ik kon proberen over te dragen aan mijn collega. Een zeer goede leerkracht, overigens.

In de praktijk bleek het het jaar daarop helaas anders te gaan. Horen zeggen doet namelijk niet gelijk begrijpen. De ouders gaven aan dat hun kinderen het erg verwarrend vonden dat de huidige leerkracht hun niet begreep. Onkunde niet onwil, laat ik duidelijk zijn. Wat nu?

Onze intern begeleider gaf aan dat de Kernvisie methode nu aangeboden wordt op scholen om deze preventief in te gaan leren zetten. Na een gesprek met onze directeur hebben we de stoute schoenen aan getrokken. Een doorlopende lijn is namelijk essentieel voor het slagen van nieuwe implementaties en ideeën.

We hebben als school de bijeenkomsten gevolgd van Kernvisie methode preventief. Alle leerkrachten waren hierbij, de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8. Na elke bijeenkomst kregen we opdrachten mee om in de groep uit te voeren.

Na afloop gaven alle leerkrachten aan dat hun ogen geopend zijn betreffende de diverse leerstijlen van mensen. Ik ben aangesteld als coördinator in de school met betrekking tot de verdere invoering van Kernvisie methode preventief.

De uitkomst is duidelijk. De kinderen groeien. We zijn er zeker nog niet. Voor elke leerkracht is het niet even makkelijk de handreikingen in te zetten naast de huidige methodiek. Andere leerkrachten doen dit direct zonder moeite. We helpen elkaar. Stap voor stap.

Adviseren wij ouders nu niet meer om individuele sessies in te zetten bij een externe Kernvisiecoach? Ook hierbij is het tegendeel waar. Er zijn en blijven kinderen die naast de inzet van Kernvisie methode in de groep, de individuele sessies nodig hebben. Juist het én, én maakt dat deze groep kinderen het ‘pakken’.

Wij zijn duidelijk leerkrachtiger geworden zoals de trainers vooraf aangaven.”